NAKÚPVYHRAJ!

Tiež máš pocit, že intenzívne posilnenie imunity a k tomu možnosť výhry jednej zo skvelých cien je to správne combo?

Súhlasíme!

Ako sa zapojíš?

kúp 6x balenie výživového produktu Arkodefenses Kids, alebo Adult cez náš e-shop, alebo v ktorejkoľvek lekárni a získaj súťažný žreb.

Objednávka cez náš e-shop:

v objednávke na eshope  len potvrdíš svoj súhlas so zaradením do súťaže a za každých nakúpených 6 balení získaš 1 žreb.

Nákup v lekárni:

po nákupe produktu v akejkoľvek online alebo kamennej lekárni v rámci SR si ulož bloček, odfoť ho a jednoducho zaregistruj na webstránke. www.arkodefenses.sk

Výhercov vyžrebujeme na konci súťaže, ktorá trvá od 1.3.2021 do 6.4.2021 a následne ich budeme kontaktovať.

Držíme palce!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Arkodefenses – nakúp a vyhraj“

1. Usporiadateľ súťaže:


Usporiadateľom súťaže s názvom „Arkodefenses“ je spoločnosť DCBI s.r.o. so sídlom Kazanská 52, 82106 Bratislava, IČO: 45343381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62410/B (ďalej aj ako „Usporiadateľ“).

Cieľom súťaže je podpora a propagácia tovarov a služieb produktu Arkodefenses, ktorý v Slovenskej republike distribuuje spoločnosť: S&D Pharma SK s.r.o. so sídlom Farebná 32, 821 05 Bratislava, IČO: 43769926, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č.: 48417/B.

2.Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1.3.2021 od 12.00 hod do 31.03.2021 do 23:59 hod.

3.Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
 • zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (napr. zamestnanci) prepojené s reklamnými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky súťaže:

 1. Podmienkou prihlásenia do súťaže je nákup minimálne 6 balení produktu Arkodefenses Kids alebo Arkodefenses Adult cez e-shop www.arkodefenses.sk/kupit/ alebo kdekoľvek v Slovenskej republike (cez e-shop online lekární, v kamenných lekárňach).
 2. Pri objednávke cez e-shop www.arkodefenses.sk/kupit/ súťažiaci potvrdí v objednávke svoj súhlas so zaradením do súťaže a tým získava za každých nakúpených 6 balení jeden žreb.
 3. Pri nákupe produktu v akejkoľvek kamennej lekárni / online lekárni v rámci Slovenskej republiky je pre prihlásenie do súťaže potrebné zaregistrovať fotokópiu bločku o nákupe na webstránke: www.arkodefenses.sk/pravidla-sutaze.
 4. Pri zistení viacnásobného prihlásenia jedného bločku do súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže.

5.Vyhodnotenie súťaže:

Výherca bude vyžrebovaný na konci súťaže zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže.

6.Výhra:

 1. cena: Smart hodinky Garmin Venu Sq Music Slate/Green Band
 2. cena: Inteligentný kvetináč Smart Garden 9 Click and Grow
 3. cena: 6-mesačný imunitný tréning (6x balenie Arkodefenses Adult + 6x balenie Arkodefenses Kids

Žrebovanie a víťazi výhry budú oznámené na FB profile https://www.facebook.com/arko365 pričom hodnota výhry bude výhercovi oznámená pri prevzatí výhry.

7.Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu alebo emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca. Výhra bude výhercovi odovzdaná potom ako sa s výhercom podarí skontaktovať najneskôr do 30 dní od skontaktovania sa s výhercom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8.Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári môžu byť použité a uchovávané za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry, zverejnenie údajov pre účely verejného prezentovania výhercov), a to po dobu trvania súťaže a najdlhšie na dva roky po ukončení súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb, najmä prostredníctvom reklamných agentúr, ktoré pre usporiadateľa zabezpečujú súťaž.
Súťažiaci môže odvolať kedykoľvek svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov, v prípade odvolania súhlasu do momentu vyhodnotenia súťaže súťažiaci stráca postavenie súťažiaceho a aj možnosť vyhrať v súťaži. Odvolanie súhlasu po nadobudnutí výhry nemá vplyv na zverejnenie poskytnutých údajov o výhercovi ani po takomto odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov poskytnutých pred odvolaním tohto súhlasu. Účastník súťaže môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek na emailovej adrese : sutaz@arkodefenses.sk.

Účastník súťaže môže požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa priamo jeho, môže žiadať opravu osobných údajov, môže žiadať vymazanie osobných údajov alebo môže žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov. V prípade, že účastník súťaže je presvedčený, že Usporiadateľ spracúva osobné údaje v rozpore so zákonom tak má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Orgánom dozoru je pre oblasť ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na ktorý sa môže obrátiť každý účastník súťaže vo veciach ochrany osobných údajov.

9.Facebook:

Každý účastník súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a Facebook nie je so súťažou nijako spojený.

10.Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca je povinný výhru zdaniť v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

11.Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou a na výhru nevzniká právny nárok. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

V Bratislave dňa 28.02.2021